AMMO of Mig Jimenez

NEW! AMMO of Mig Jimenez 8558 Sanding Sponge Sheet (280)

Sanding Sponge Sheet (280) - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8558
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 15.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
43.66 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-8558
Vikt:0.02 kg
Ean:8432074085584
Tillagd i katalogen:10.6.2021
TagsSanding-Sponge

Jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) 280 w kszta³cie kwadratu. Cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, ale przede wszystkim bardzo wysok± elastyczno¶ci±, dziêki naniesieniu materia³u ¶ciernego na pod³o¿e piankowe. Warto dodaæ, ¿e materia³ ¶cierny jest ma³o podatny na wykruszanie siê, co bez w±tpienia wyd³u¿a jego ¿ywotno¶æ. Prezentowane narzêdzie modelarskie pozwala na równomierne szlifowanie powierzchni, jego wysoka elastyczno¶æ sprawia natomiast, ¿e jest u¿yteczne tak¿e przy obróbce tych fragmentów i czê¶ci modelu, które s± zakrzywione, ob³e, wypuk³e lub pofa³dowane. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: kad³uby statków czy okrêtów, ko³a podwozia wozu bojowego czy kurtki i p³aszcze mundurowe figurek (zw³aszcza w skalach 1:16 i 1:35). Producent sygnalizuje, ¿e oka¿e siê u¿yteczne zarówno przy pracy zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Omawian± g±bkê mo¿na zastosowaæ przy rêcznym szlifowaniu i polerowaniu: miêkkich gatunków drewna (na przyk³ad balsy), ¿ywicy, plastiku, czy miêkkich metali, jak równie¿: podk³adów, lakierów oraz wyschniêtej masy szpachlowej oraz wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Opisywane narzêdzie modelarskie, ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê), oka¿e siê u¿yteczne przy szlifowaniu powierzchni o du¿ej i ¶redniej wielko¶ci z wykorzystaniem raczej wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu nadlewek przy wstêpnej obróbce elementu przed finalnym szlifowaniem papierem lub g±bk± ¶ciern± o mniejszej gradacji (granulacji). Prezentowan± g±bkê z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Bez problemu mo¿na j± podzieliæ na mniejsze czê¶ci za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Warto równie¿ dodaæ, ¿e na jej tylnej czê¶ci producent, poza swoim logo, naniós³ stosunkowo liczne oznaczenia jej gradacji. Produkty powi±zane to chocia¿by: Sanding Sponge Sheet (220), Polishing Sanding Sponge Sheet P320 albo G±bka ¶cierna Sanding Sponge #320

Sanding Sponge Sheet (280)

This 280-grit sanding sponge is perfect for finishing areas previously refined with coarse grits. Ideal for the final touch-up to clear parts before polishing them. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces or hard-to-reach recesses. . Can be used on a full range of materials including resin, metal, wood and, of course plastic. It’s also highly useful for removing traces of glue or putty when filling gaps. It can be used both dry and moistened with water. We recommend cutting a piece of the size required for the job in order to avoid waste. The backside has the grit size printed over the entire surface so that once a piece has been cut, it is still easily identifiable. Ideal for use in combination with different grit sizes. Recommend products: Sanding Sponge Sheet (220), Polishing Sanding Sponge Sheet P320 and G±bka ¶cierna Sanding Sponge #320

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Sanding Sponge Sheet (280)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 15.6.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 29.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 6.7.2021
-
torsdag, 8.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 6.7.2021
-
torsdag, 8.7.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 28.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 12.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.6.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8555
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.66 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8556
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.66 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8557
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.66 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91630
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.26 SEK eller 3100 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91628
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.26 SEK eller 3100 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ11230
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ15184
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ12527
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ17584
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ17416
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ16457
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ15689
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng