Balaton Modell

NEW! Balaton Modell BM3522 Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.

Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig. - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Balaton Modell
Produktkod: BAL-BM3522
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
45.22 SEK eller 3000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBalaton Modell
ProduktkodBAL-BM3522
Vikt:0.01 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:11.12.2020
TagsWW2-Civilian

Resin figure set. Paint and glue are not included!
You can use sharp tools (Sniccer, jigsaw or electric mini drill with cutter disk, thick is max. 0,5-1mm.)
to take apart the parts from the resin blocks.
Please use careful, and note that this requires a little more experience,
such than to injection molded plastic kits!
Recommended glue for it is super glue.
If you have any further questions, please contact us by email.
Height: 5cm

W toku II wojny ¶wiatowej stosunek pañstw Osi, zw³aszcza Niemiec, do ludno¶ci cywilnej zamieszkuj±cej podbite przez te pañstwa obszary Europy by³ bardzo ró¿ny. Mo¿na przyj±æ, ¿e im bardziej na zachód tym polityka ta by³a mniej ludobójcza i mniej brutalna. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Francja, która w 1940 r. zosta³a podzielona na dwie czê¶ci – okupowan± przez wojska niemieckie i w³oskie oraz tzw. Pañstwo Vichy, które zachowa³o pozory niezale¿no¶ci i które zreszt± ¶ci¶le kolaborowa³o z III Rzesz±. Na terenach okupowanej Francji Niemcy rekwirowali na potêgê, starali siê wykorzystaæ tamtejsz± bazê przemys³ow± we w³asnym wysi³ku wojennym, wymuszali dostarczanie kontyngentów pracowników przymusowych i bezpardonowo rozprawiali siê z ruchem oporu, nie d±¿yli jednak do wymordowania i unicestwienia francuskiego narodu. Inne przyk³ady to chocia¿by utworzenie rz±dów w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspó³pracuj±cych z Niemcami w Holandii albo Norwegii. Natomiast im dalej na wschód Europy, tym bardziej polityka niemiecka okazywa³a siê bardzie ludobójcza. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ polityka niemiecka w Polsce, gdzie okupant d±¿y³ do germanizacji czê¶ci ludno¶ci, a Generalne Gubernatorstwo traktowa³ jako rezerwuar darmowej si³y roboczej. Wraz z wprowadzeniem tzw. Generalplan Ost z 1941 r. III Rzesza zak³ada³a, ¿e spora czê¶æ spo³eczeñstwa polskiego zostanie albo wymordowano albo przymusowo przesiedlona. Podobnie ludobójcz± politykê III Rzesza prowadzi³a te¿ na zachodnich terenach ZSRR okupowanych od 1941 roku. Makabrycznym, wspólnym mianownikiem niemieckiej polityki okupacyjnej w zachodniej i wschodniej  Europie by³o d±¿enie do wymordowania ludno¶ci ¿ydowskiej mieszkaj±cej na tych obszarach. Zbrodnia przesz³a do historii jako Holocaust albo Szoah (hebr. Zag³ada). Bezpieczne i zapewne zani¿one szacunki podaj±, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej zmar³o lub zosta³o zamordowanych ok. 23,7 miliona cywilów….


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 26.2.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 11.12.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMEL011
Tillgänglighet: tillgänglig!

46 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALSC227
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.98 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALSC226
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.30 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM207
Tillgänglighet: tillgänglig!

214.53 SEK eller 14400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bronco
Produktkod: BROAB3521
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.21 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A036
Tillgänglighet: tillgänglig!

120.64 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMEL018
Tillgänglighet: tillgänglig!

46 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM113
Tillgänglighet: tillgänglig!

195.54 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Mantis Miniatures
Produktkod: MAN-MAC09
Tillgänglighet: tillgänglig!

155.75 SEK eller 10500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM396
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.04 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM412
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.64 SEK eller 6400 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35035
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna38037
Tillgänglighet: tillgänglig!

148.73 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35098
Tillgänglighet: tillgänglig!

135.99 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35100
Tillgänglighet: tillgänglig!

262.64 SEK eller 17700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna38006
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.18 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna38039
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.97 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3567
Tillgänglighet: tillgänglig!

117.78 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35148
Tillgänglighet: tillgänglig!

117.78 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3578
Tillgänglighet: tillgänglig!

159.39 SEK eller 10700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3514
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.43 SEK eller 5100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna38017
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.85 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna38019
Tillgänglighet: tillgänglig!

136.51 SEK eller 9200 poäng