CMK

CMK F72047 Soviet Pilots+Mechanic WW II

Soviet Pilots+Mechanic WW II - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72047
Tillgängligheten: på begäran
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
102.44 SEK eller 6900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareCMK
ProduktkodCMF72047
Vikt:0.02 kg
Ean:8595593108278
Skala1:72
Tillagd i katalogen:20.7.2010
TagsRussian-World-War-II-Air-Force

Wojskowe Si³y Powietrzne (w alfabecie ³aciñskim ros. Wojenno-Wozdusznyje Si³y, w skrócie VVS albo WWS) to jeden z rodzajów radzieckich si³ zbrojnych, który powsta³ krótko po rewolucji pa¼dziernikowej z 1917 roku. Intensywny rozwój radzieckiego lotnictwa wojskowego mia³ miejsce od pocz±tku lat 30. XX wieku, kiedy to powiêkszano ten rodzaj si³ zbrojnych, ale te¿ wprowadzono nowe rodzaje samolotów, jak chocia¿by my¶liwce I-15 czy I-16 albo takie bombowce jak SB-2 czy DB-3. Warto dodaæ, ¿e owe niektóre typu tych samolotów, u¿yte w toku wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939) nie ustêpowa³y w znacz±cy sposób swym w³oskim czy niemieckim odpowiednikom w pocz±tkowym jej okresie. Jednak pojawienie siê maszyn pokroju Me-109 czy He-111 zmieni³o ten stan rzeczy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po¶rednio przyspieszy³o równie¿ w okresie 1939-1941 wprowadzanie do VVS nowych samolotów – zw³aszcza maszyn my¶liwskich, takich jak Jak-1 czy £aGG-3. Jednak w pocz±tkowym okresie wojny z Niemcami (lata 1941-1945) lotnictwo radzieckie ponosi³o olbrzymie straty. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich pilotów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez pilotów radzieckich. Jednak w  toku II wojny ¶wiatowej w mniejszym lub wiêkszym stopniu braki te nadrobiono, a radzieckie lotnictwo by³o zasilane nowymi (dobrymi lub bardzo dobrymi) typami samolotów, by wymieniæ ca³± rodzinê samolotów Jakowlewa: Jak-3, Jak-7 czy Jak-9. Nie od parady by³y te¿ osi±gniêcia radzieckiego przemys³u lotniczego, który od czerwca 1941 do maja 1945 roku wyprodukowa³ ok. 157 tys. maszyn! Warto dodaæ, ¿e WWS jako jedyne si³y powietrzne w II wojnie ¶wiatowej wprowadzi³y program maj±cy szkoliæ kobiety do liniowej s³u¿by lotniczej w charakterze pilotek my¶liwców i bombowców. Efektem tego programu by³y chocia¿by osi±gniêcia Lidii Litwiak czy Jekateriny Butanowej.

 

W toku wojny z III Rzesz± radzieckie si³y powietrzne, czyli Wojskowe Si³y Powietrzne (w alfabecie ³aciñskim ros. Wojenno-Wozdusznyje Si³y, w skrócie VVS albo WWS), przesz³y d³ug± drogê od ponoszenia ogromnych strat w starciu z Luftwaffe w 1941 r. po loty szturmowe nad Berlinem w 1945 roku. Bez w±tpienia walnie przyczyni³y siê do niego osi±gniêcia radzieckiego przemys³u lotniczego, który od czerwca 1941 do maja 1945 roku wyprodukowa³ ok. 157 tys. maszyn! Podobnie jak wprowadzanie do linii w okresie 1941-1945 nowych (dobrych lub bardzo dobrych) typów samolotów, by wymieniæ ca³± rodzinê samolotów Jakowlewa: Jak-3, Jak-7 czy Jak-9. Jednak obs³uga naziemna tych maszyn ora szeroko rozumiana obs³uga naziemna, w porównaniu z lotnictwem niemieckim czy zw³aszcza amerykañskim, by³a nierzadko wrêcz prymitywna. Przede wszystkim na znacznie mniejsz± skalê stosowano wszelkiego typu zaawansowane narzêdzia nawigacyjne, zw³aszcza radary, co przek³ada³o siê na komunikacjê oraz wykrywanie nieprzyjacielskich formacji powietrznych. Nawiasem mo¿na dodaæ, ¿e te radary który by³y w WWS czêsto by³o dostarczone w ramach programu Lend-and-Lease z USA albo Wielkiej Brytanii. Po wtóre, na stosunkowo niewielk± skalê stosowano wszelkiego typu techniczne urz±dzenia przyspieszaj±ce oraz u³atwiaj±ce pracê obs³ugi naziemnej. W latach 1941-1942, w zwi±zku z wielkimi stratami z pocz±tkowego okresu wojny, brakowa³o te¿ specjalistycznych pojazdów (np. mobilnych cystern) co te¿ utrudnia³o obs³ugê naziemn±.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Soviet Pilots+Mechanic WW II
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 19.7.2021

> mer än 1 st.
måndag, 30.8.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.7.2021
-
onsdag, 28.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.9.2021
-
onsdag, 8.9.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.7.2021
-
onsdag, 28.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.9.2021
-
onsdag, 8.9.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 10.9.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.7.2010
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: tillgänglig!

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: på begäran

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6187
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB720014
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.45 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm48084
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.78 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB480228
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.27 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB480155
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.83 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB480126
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.27 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB480157
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.27 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48123
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.50 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32013
Tillgänglighet: tillgänglig!

429.09 SEK eller 28900 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32102
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.25 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB320093
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.63 SEK eller 13300 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Aerobonus
Produktkod: AEB320084
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.46 SEK eller 6500 poäng