Tamiya

Tamiya 61119 Supermarine Spitfire Mk.I

Supermarine Spitfire Mk.I - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61119
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
456.01 SEK -8% 417.78 SEK eller 29200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam61119
Vikt:0.34 kg
Ean:4950344611195
Skala1:48
Tillagd i katalogen:5.11.2018
TagsSpitfire


Supermarine Spitfire to chyba najs³ynniejszy brytyjski myœliwiec z okresu II wojny œwiatowej. By³a to maszyna o konstrukcji ca³kowicie metalowej, w uk³adzie dolnop³ata, z charakterystycznymi, eliptycznymi skrzyd³ami, z usterzeniem klasycznym i podwoziem chowanym w czasie lotu. Oblot prototypu nast¹pi³ 5 marca 1936 roku. Spitfire okaza³ siê podstawow¹ maszyn¹ RAF podczas wojny, która radzi³a sobie z powodzeniem tak¿e po niej, pozostaj¹c w produkcji przez 10 lat. Historia Spitfire zaczê³a siê na biurku kreœlarskim R.J. Mitchella, g³ównego projektanta firmy Supermarine. Pierwsze maszyny trafi³y do jednostek RAF w 1938 roku ale kiedy zaczyna³a siê Bitwa o Angliê w lecie 1940, na lotniskach znajdowa³o siê juz 19 dywizjonów nowoczesnych myœliwców - razem z nieco starszymi Hurricane Wysp broni³o 600 samolotów. Wraz z rozwojem dzia³añ wojennych Spitfire pe³ni³ s³u¿bê wszêdzie tam, gdzie dzia³a³ RAF-na Dalekim Wschodzie, w Afryce Pó³nocnej i we W³oszech, w czasie l¹dowania w Normandii i walk we Francji, wreszcie w toku operacji w Niemczech w 1945 roku. Dla wielu Brytyjczyków sta³ siê symbolem zwyciêstwa w II wojnie œwiatowej. Ta wspania³a maszyna doczeka³a siê co najmniej kilkunastu wersji produkcyjnych. Najwa¿niejsze z nich to min. pierwszy produkowany na masow¹ skalê Spitfire Mk.I napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin II o mocy 1030 KM. To przede wszystkim ta maszyna tak wspaniale zapisa³a siê w Bitwie o Angliê. Opracowano wiele podwersji tego modelu min. PR Mk IA (wersja rozpoznawcza) czy PR.IG (uzbrojona wersja rozpoznawcza). Kolejn¹ ciekaw¹ wersj¹ by³ Spitfire Mk.V z silnikiem Rolls-Royce Merlin 45 o mocy 1440KM. PóŸniej montowano równie¿ silniki Merlin 50. Produkcja seryjna tej wersji ruszy³a w 1941 roku i stanowi³a odpowiedŸ RAF na pojawienie siê Messerschmitta Bf-109F. Kolejna, bardzo udana zreszt¹, wersja to Spitfire Mk.IX, napêdzany silnikiem Merlin 61 z 4-³opatowym œmig³em. Powsta³ on jako przeciwnik dla Focke-Wulfa Fw-190 i zosta³ wprowadzony do produkcji pod koniec 1941 roku. Wersja ta by³a wielokrotnie modyfikowana i np. w 1944 roku doczeka³a siê nowego celownika ¿yroskopowego, powiêkszonego steru kierunku czy innego uk³adu skrzyd³a. Inna wa¿na wersja to Spitfire Mk.XIV z silnikiem Rolls-Royce Griffon 61, ze œmig³em piêcio³opatowym. Produkcja seryjna ruszy³a od paŸdziernika 1943 roku. Jedn¹ z ostatnich produkowanych seryjnie by³a wersja Mk.21. Wersja ta posiada³a silnik Griffon 61, zdecydowanie wzmocnion¹ konstrukcjê oraz poszycie, wyd³u¿ono skrzyd³a, zwiêkszaj¹c ich powierzchniê lotn¹. Produkcja seryjna ruszy³a w marcu 1945 roku. Dane techniczne (wersja Mk.XIV) : d³ugoœæ: 9,14m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,23m, wysokoœæ: 3,05m, prêdkoœæ maksymalna: 717km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18,5m/s, pu³ap praktyczny: 13200m, zasiêg maksymalny: 1815km, uzbrojenie: sta³e- 4 karabiny maszynowe kal.7,7mm oraz 2 dzia³ka Hispano Mk II kal.20mm, podwieszane-do 225 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Supermarine Spitfire Mk.I
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 5.11.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX052
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.48 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48024
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.58 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE199
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.48 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S48-079
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.21 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-K48012
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.65 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ48093
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.48 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48268
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S48-078
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.21 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-K48179
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.25 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE152
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.48 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-K48200
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

99.84 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVU48034
Tillgänglighet: på begäran

301.65 SEK eller 20300 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu82152
Tillgänglighet: tillgänglig!

371.35 SEK eller 23800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu82151
Tillgänglighet: tillgänglig!

371.35 SEK eller 23800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu11143
Tillgänglighet: tillgänglig!

693.58 SEK eller 44400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx05126A
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LF4802
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

224.93 SEK eller 15100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LF7215
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

69.93 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: 1 Man Army
Produktkod: OMA32DET013
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx01071B
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.76 SEK eller 6600 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60748
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 141.42 SEK
eller 9900 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Modelik
Produktkod: mod09_05
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.73 SEK eller 4400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-3-2010
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.79 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05691
Tillgänglighet: tillgänglig!

460.30 SEK eller 31000 poäng