Tamiya

Tamiya 61033 Supermarine Spitfire Mk.Vb

Supermarine Spitfire Mk.Vb - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61033
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 29.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
252.84 SEK -8% 232.36 SEK eller 16200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam61033
Vikt:0.23 kg
Ean:4950344995882
Skala1:48
Målning/ bildX-11,X-12,X-13,X-18,X-6,X-7,XF-1,XF-10,XF-15,XF-19,XF-21,XF-24,XF-3,XF-49,XF-5,XF-50,XF-52,XF-54,XF-56,XF-58,XF-62,XF-64,XF-65,
Tillagd i katalogen:30.6.2005
TagsSpitfire
Supermarine Spitfire to chyba najs³ynniejszy brytyjski myœliwiec z okresu II wojny œwiatowej. By³a to maszyna o konstrukcji ca³kowicie metalowej, w uk³adzie dolnop³ata, z charakterystycznymi, eliptycznymi skrzyd³ami, z usterzeniem klasycznym i podwoziem chowanym w czasie lotu. Oblot prototypu nast¹pi³ 5 marca 1936 roku. Spitfire okaza³ siê podstawow¹ maszyn¹ RAF podczas wojny, która radzi³a sobie z powodzeniem tak¿e po niej, pozostaj¹c w produkcji przez 10 lat. Historia Spitfire zaczê³a siê na biurku kreœlarskim R.J. Mitchella, g³ównego projektanta firmy Supermarine. Pierwsze maszyny trafi³y do jednostek RAF w 1938 roku ale kiedy zaczyna³a siê Bitwa o Angliê w lecie 1940, na lotniskach znajdowa³o siê juz 19 dywizjonów nowoczesnych myœliwców - razem z nieco starszymi Hurricane Wysp broni³o 600 samolotów. Wraz z rozwojem dzia³añ wojennych Spitfire pe³ni³ s³u¿bê wszêdzie tam, gdzie dzia³a³ RAF-na Dalekim Wschodzie, w Afryce Pó³nocnej i we W³oszech, w czasie l¹dowania w Normandii i walk we Francji, wreszcie w toku operacji w Niemczech w 1945 roku. Dla wielu Brytyjczyków sta³ siê symbolem zwyciêstwa w II wojnie œwiatowej. Ta wspania³a maszyna doczeka³a siê co najmniej kilkunastu wersji produkcyjnych. Najwa¿niejsze z nich to min. pierwszy produkowany na masow¹ skalê Spitfire Mk.I napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin II o mocy 1030 KM. To przede wszystkim ta maszyna tak wspaniale zapisa³a siê w Bitwie o Angliê. Opracowano wiele podwersji tego modelu min. PR Mk IA (wersja rozpoznawcza) czy PR.IG (uzbrojona wersja rozpoznawcza). Kolejn¹ ciekaw¹ wersj¹ by³ Spitfire Mk.V z silnikiem Rolls-Royce Merlin 45 o mocy 1440KM. PóŸniej montowano równie¿ silniki Merlin 50. Produkcja seryjna tej wersji ruszy³a w 1941 roku i stanowi³a odpowiedŸ RAF na pojawienie siê Messerschmitta Bf-109F. Kolejna, bardzo udana zreszt¹, wersja to Spitfire Mk.IX, napêdzany silnikiem Merlin 61 z 4-³opatowym œmig³em. Powsta³ on jako przeciwnik dla Focke-Wulfa Fw-190 i zosta³ wprowadzony do produkcji pod koniec 1941 roku. Wersja ta by³a wielokrotnie modyfikowana i np. w 1944 roku doczeka³a siê nowego celownika ¿yroskopowego, powiêkszonego steru kierunku czy innego uk³adu skrzyd³a. Inna wa¿na wersja to Spitfire Mk.XIV z silnikiem Rolls-Royce Griffon 61, ze œmig³em piêcio³opatowym. Produkcja seryjna ruszy³a od paŸdziernika 1943 roku. Jedn¹ z ostatnich produkowanych seryjnie by³a wersja Mk.21. Wersja ta posiada³a silnik Griffon 61, zdecydowanie wzmocnion¹ konstrukcjê oraz poszycie, wyd³u¿ono skrzyd³a, zwiêkszaj¹c ich powierzchniê lotn¹. Produkcja seryjna ruszy³a w marcu 1945 roku. Dane techniczne (wersja Mk.XIV) : d³ugoœæ: 9,14m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,23m, wysokoœæ: 3,05m, prêdkoœæ maksymalna: 717km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18,5m/s, pu³ap praktyczny: 13200m, zasiêg maksymalny: 1815km, uzbrojenie: sta³e- 4 karabiny maszynowe kal.7,7mm oraz 2 dzia³ka Hispano Mk II kal.20mm, podwieszane-do 225 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Supermarine Spitfire Mk.Vb
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 29.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 5.8.2021
-
måndag, 9.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.6.2005
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-K48342
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.84 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE256
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX052
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.48 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48024
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.58 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48082
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.50 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX469
Tillgänglighet: tillgänglig!

121.21 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-A4804
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.20 SEK eller 2600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX440
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.07 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S48-080
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.21 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-48-003
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.14 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aber
Produktkod: abeA48022
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.19 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu48483
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.63 SEK eller 5800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu11149
Tillgänglighet: tillgänglig!

720.89 SEK eller 46200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ48152
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.48 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx50160
Tillgänglighet: tillgänglig!

351.07 SEK eller 23600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx05125A
Tillgänglighet: tillgänglig!

278.25 SEK eller 18700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LF4802
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

224.93 SEK eller 15100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev63897
Tillgänglighet: tillgänglig!

175.78 SEK eller 11800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72257
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03897
Tillgänglighet: tillgänglig!

87.09 SEK eller 5900 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60756
Tillgänglighet: tillgänglig!

182.66 SEK 167.91 SEK
eller 11700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72057
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Modelarstwo kartonowe
Produktkod: MKE-007
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.20 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Modelarstwo kartonowe
Produktkod: MKE-020
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.69 SEK eller 5200 poäng