Olfa

Olfa QR6X12 Szablon QR-6x12

Szablon QR-6x12 - Image 1
Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-QR6X12
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 25.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
172.40 SEK eller 11600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareOlfa
ProduktkodOLF-QR6X12
Vikt:0.18 kg
Ean:091511300925
Tillagd i katalogen:16.11.2010
TagsPressure-Plate

Akrylowy, przezroczysty szablon z podzia³k± calow± o wymiarach 6"x12" i grubo¶ci 3mm, przeznaczony specjalnie do ciêcia tkanin no¿ami kr±¿kowymi ale równie¿ bardzo przydatny przy ciêciu no¿ami segmentowymi i artystycznymi.

 

 • Powierzchnia szablonu jest z jednej strony matowa i ma nadrukowane linie pomocnicze. Dziêki zmatowionej powierzchni linie te s± dobrze widoczne zarówno na jasnych jak i ciemnych materia³ach;
   
 • Du¿a powierzchnia szablonu i przemy¶lany uk³ad linii pomoc- niczych znakomicie u³atwiaj± wycinanie ró¿nych figur geo- metrycznych - bez konieczno¶ci czasoch³onnego mierzenia i rysowania;
   
 • Szablon skutecznie u³atwia pracê przy tworzeniu patchworku i wielu innych pracach np. przy ciêciu papieru, folii, i innych materia³ów.

UWAGA

 

U¿ywaj±c no¿a kr±¿kowego z ostrzem do ciêcia linii falistej nie nale¿y podczas ciêcia dociskaæ ostrza do krawêdzi szablonu. Prowadz±c je niezbyt szybko w niewielkiej odleg³o¶ci od krawêdzi, unikniemy ryzyka uszkodzenia  zarówno ostrza jak i szablonu, ³atwiejsze bêdzie równie¿ kontrolowanie ruchu ostrza.
No¿e i ostrza OLFA przechowuj w miejscach niedostêpnych dla dzieci

O firmie

 Firma OLFA znajduje siê w Osace, w Japonii. W ci±gu blisko 50 lat istnienia firmy OLFA stworzono w niej wiele oryginalnych narzêdzi. Wieloletnie do¶wiadczenie i wysoka specjalizacja firmy OLFA pozwalaj± tworzyæ coraz doskonalsze narzêdzia i utrzymywaæ wiod±c± pozycjê w¶ród producentów rêcznych narzêdzi tn±cych.

Historia firmy siêga 1956 roku, kiedy Yoshio Okada (fot.obok) - za³o¿yciel firmy - wynalaz³ nó¿ z ostrzem podzielonym na segmenty. Od³manie zu¿ytego segmentu pozwala natychmiast, bez ostrzenia uzyskaæ now±, ostr± krawêd¼. Ta nowatorska idea sta³a siê popularna na ca³ym ¶wiecie, a ustalony przez Y.Okada kszta³t oraz wymiary ostrzy zosta³y uznane za standardowe i s± stosowane przez wszystkich producentów.
Obecnie firma OLFA oferuje bogaty asortyment narzêdzi przeznaczonych do rêcznego ciêcia ró¿norodnych materia³ów. Do produkcji narzêdzi i ostrzy stosowane s± starannie dobrane, wysokiej jako¶ci materia³y i surowce. Dla utrzymania najwy¿szych wymagañ jako¶ciowych zarówno no¿e jak i ostrza produkowane s± wy³±cznie w Japonii.
 
W ci±gu blisko 50 lat istnienia firmy OLFA stworzono w niej wiele oryginalnych narzêdzi. Jednym z nich jest nó¿ kr±¿kowy przeznaczony do ciêcia tkanin. To innowacyjne rozwi±zanie, dzieki swoim licznym zaletom szybko sie upowszechni³ i coraz czê¶ciej nó¿ kr±zkowy wypiera tradycyjne no¿yce krawieckie.

Wieloletnie do¶wiadczenie i wysoka specjalizacja firmy OLFA pozwalaj± tworzyæ coraz doskonalsze narzêdzia i utrzymywaæ wiod±c± pozycjê w¶ród producentów rêcznych narzêdzi tn±cych.

 

Do pobrania

OLFA katalogKatalog podstawowy narzêdzi OLFA - 2008
     (no¿e segmentowe - 9, 18, 25mm, kr±¿kowe, bezpieczne, specjalne,
      maty podk³adowe, linia³y, skrobaki, ostrza zapasowe, akcesoria...)

pobierz

Katalog
Katalog narzêdzi dla warsztatu, hobby i rzemios³a

pobierz

Katalog
Katalog narzêdzi przeznaczonych do ciêcia tkanin, folii, skóry,g±bki itp.
No¿e kr±¿kowe, maty, linia³y, ostrza wymienne

pobierz

Ulotka-*.pdf
Specjalny nó¿ do otwierania kartonów, model CL

pobierz

Ulotka
Specjalne no¿e z automatycznie chowaj±cym siê ostrzem; dla pracowników przemys³u, centrów logistycznych i magazynowych

pobierz

Katalog
Precyzyjne i bezpieczne ciêcie na matach podk³adowych.

pobierz

Ulotka
Informacja o no¿u CHN-1 i technice Chenille/Slash Quilt

pobierz

Ulotka
Informacja o no¿ach kr±¿kowych .

pobierz

Info
Jak pos³ugiwaæ siê nowym no¿em  MC-45/DX.

pobierz

Nowosc/Chenille
"Zszywaj i rozcinaj"
- nowa propozycja firmy OLFA  dla hobby i rzemios³a...

pobierz

Ulotka
Szeroki wybór skrobaków z wymiennymi i sta³ymi ostrzami ...

pobierz

OLFA_SKPoszerzona grupa no¿y bezpiecznych - nó¿ SK-7

pobierz

OLFA MC-45/DX instrukcja
Passepartout - to proste!  - Instrukcja pos³ugiwania siê no¿em MC-45/DX

pobierz

OLFA X-Design
Pe³na gama no¿y segmentowych w serii X-Design

pobierz

OLFA_narzêdzia specjalne
Precyzyjne ciêcie.....

pobierz

OLFA ulotkaWymagana precyzja!  -  narzêdzia dla modelarzy

pobierz

Najnowszy model no¿a bezpiecznego - nó¿ SK-8

pobierz

Nowa generacja ostrzy segmentowych ExcelBlack.

pobierz

Nowy nó¿ bezpieczny z wielofunkcyjn± p³etw± SK-9

pobierz

Sztuka ze skrawków

 Artyku³ redakcyjny " M jak mieszkanie"  nr 11/2007

pobierz

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Szablon QR-6x12
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 25.2.2021

> mer än 1 st.
fredag, 5.3.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.3.2021
-
måndag, 8.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 12.3.2021
-
tisdag, 16.3.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.3.2021
-
måndag, 8.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 12.3.2021
-
tisdag, 16.3.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 18.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 16.11.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-MQR15X60
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-MQR15X30
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.40 SEK eller 11600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-QR6X24
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-QR12S
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-MQR30x30
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng

Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTL12
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.48 SEK eller 7800 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09941
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD01
Tillgänglighet: tillgänglig!

8.55 SEK eller 600 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09940
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90127
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.73 SEK eller 6100 poäng