Armor35

NEW! Armor35 16004 Tank Girl Modern

Tank Girl Modern - Image 1
Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16004
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 15.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
556.53 SEK eller 37400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareArmor35
ProduktkodRMR-16004
Vikt:0.08 kg
Skala1:16
Tillagd i katalogen:19.12.2020
TagsPin-up Russian-Modern-Tank-Crew

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Si³y Zbrojne Federacji Rosyjskiej (w skrócie: FR) zosta³y oficjalnie sformowane w maju 1992 roku i s± postrzegane jako spadkobierca tradycji i dokonañ bojowych radzieckich si³ zbrojnych. Obecnie, s± uznawane za drugie najpotê¿niejsze si³y zbrojne na ¶wiecie, ustêpuj±ce tylko wojskom Stanów Zjednoczonych. Jednym z istotniejszych ich elementów jest komponent l±dowy, czyli Wojska L±dowe Federacji Rosyjskiej, które w 2013 roku liczy³y ok. 250.000 ¿o³nierzy. Jednym z ich najwa¿niejszych elementów s± si³y pancerne, które – poza batalionami czo³gów w brygadach zmotoryzowanych i zmechanizowanych – tworz± samodzielne brygady i dywizje. W 2013 r. Si³y Zbrojne FR liczy³y cztery brygady pancerne. Natomiast przypuszcza siê, ¿e w 2016 r. liczy³y ju¿ dywizjê pancern± oraz dodatkowe cztery brygady pancerne. Warto dodaæ, ¿e w 2014 r. zosta³a reaktywowana 1 Gwardyjska Armia Pancerna w sk³adzie m.in.: dywizji i brygady pancernej oraz dywizji i brygady zmechanizowanej. Sk³ad wspó³czesnej, rosyjskiej brygady pancernej mo¿na podaæ na przyk³adzie 6 Samodzielnej Brygady Pancernej, która w 2013 r. mia³a na stanie miêdzy innymi 94 czo³gi, 37 bojowych wozów piechoty (BWP), 18 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych czy 8 armatohaubic samobie¿nych. Warto jednak dodaæ, ¿e sk³ad poszczególnych brygad pancernych móg³ od 2013 r. ulec znacz±cym zmianom. Warto równie¿ dodaæ, ¿e spore rozbie¿no¶ci wystêpuj± te¿ w sk³adzie rosyjskiego batalionu pancernego, którego s± a¿ 4 etaty! Najczê¶ciej jednak ów batalion liczy sobie 3 kompanie po 3 plutony i liczy w sumie 31 albo 40 czo³gów. Warto dodaæ, ¿e obecne wojska pancerne Federacji Rosyjskiej bazuj± w du¿ym stopniu na wozach konstrukcyjnie wywodz±cych siê z czasów ZSRR i s± to najczê¶ciej wodzy rodziny T-80 oraz T-72, które s± szczególnie intensywnie modernizowane. Stosunkowo niewiele (jak na standardy rosyjskie) jest wozów rodziny T-90. Warto dodaæ, ¿e zapowiadane wej¶cie do s³u¿by i podjêcie produkcji czo³gu T-14 Armata oficjalnie zosta³o poniechane. Szacuje siê, ¿e w linii Si³y Zbrojne Federacji Rosyjskiej posiadaj± ok. 3000 czo³gów, przy czym po pe³nej mobilizacji liczba ta mo¿e zapewne wzrosn±æ do ok. 9000 wozów.

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Tank Girl Modern
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 15.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 19.12.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:16
Tillverkare: Classy Hobby
Produktkod: CLH16008
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.16 SEK eller 12100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16006
Tillgänglighet: tillgänglig!

616.34 SEK eller 41500 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16001
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16024
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16018
Tillgänglighet: tillgänglig!

595.54 SEK eller 40100 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16003
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16010
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16027
Tillgänglighet: tillgänglig!

616.34 SEK eller 41500 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16013
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16014
Tillgänglighet: tillgänglig!

634.55 SEK eller 42700 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16015
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16016
Tillgänglighet: tillgänglig!

616.34 SEK eller 41500 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16021
Tillgänglighet: tillgänglig!

556.53 SEK eller 37400 poäng