Armor35

NEW! Armor35 16001 Tank Girl

Tank Girl - Image 1
Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16001
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 26.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
579.93 SEK eller 39000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareArmor35
ProduktkodRMR-16001
Vikt:0.06 kg
Skala1:16
Tillagd i katalogen:19.12.2020
TagsPin-up Russian-World-War-II-Tank-Crew

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

Wojska pancerne i zmechanizowane Armii Czerwonej zaczêto formowaæ na szersz± skalê w pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku. Zw³aszcza na lata 30. XX wieku przypada ich dynamiczny rozwój. Znajdowa³o to odbicie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w wyposa¿eniu. Na pierwszej z tych p³aszczyzn zaczêto od 1932 r. formowaæ korpusy zmechanizowane, których struktura zreszt± ewoluowa³a do wybuchu II wojny ¶wiatowej. Gdy idzie o wyposa¿enie – zaczêto wprowadzaæ nowe rodzaje czo³gów, takie jak BT-5, BT-7, T-26 czy czo³g wielowie¿owy T-28. Bardzo udane czo³gi wprowadzone te¿ do linii krótko przez rozpoczêciem wojny z III Rzesz± – mowa rzecz jasna o KW-1 oraz T-34. Pomimo jednak faktu, ¿e w chwili niemieckiej agresji radzieckie wojska pancerne mia³y zdecydowan± przewag± ilo¶ciow± nad agresorem, ponios³y one ogromne straty w ludziach i sprzêcie w pierwszym okresie wojny. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich czo³gistów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez za³ogi radzieckich czo³gów. Tak¿e doktryna ich u¿ycia nie by³a tak spójna i tak dobrze ugruntowana w wyszkoleniu jak w armii niemieckiej. Mo¿na te¿ do  tego dodaæ raczej s³ab± ergonomiê wozów sowieckich czy niedobór radiostacji krótkiego i dalekiego zasiêgu w wojskach pancernych. Z czasem jednak owe b³êdy zaczêto mniej lub bardziej skutecznie korygowaæ. Przyk³adowo – od wiosny 1942 r. zaczêto formowaæ armie pancerne, które mia³y pe³niæ przede wszystkim zadania ofensywne i które stanowi³y nieco bardziej ergonomiczn± strukturê, ni¿ wcze¶niejsze korpusy zmechanizowane. Zasadne wydaje siê jednak twierdzenie, ¿e a¿ do koñca wojny Armia Czerwona k³ad³a raczej nacisk na przewag± ilo¶ciow±, ani¿eli jako¶ciow± nad przeciwnikiem, chocia¿ wprowadzi³a do s³u¿by w toku dzia³añ wojennych tak udane czo³gi jak T-34/85 czy IS-2. Widaæ to doskonale chocia¿by w toku bitwy pod Kurskiem z lipca 1943 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Tank Girl
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 26.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 19.12.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:16
Tillverkare: Classy Hobby
Produktkod: CLH16008
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.16 SEK eller 12100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16010
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16008
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16006
Tillgänglighet: tillgänglig!

642.35 SEK eller 43200 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16004
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16024
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16018
Tillgänglighet: tillgänglig!

621.55 SEK eller 41800 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16026
Tillgänglighet: tillgänglig!

663.16 SEK eller 44600 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16025
Tillgänglighet: tillgänglig!

787.99 SEK eller 53000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16023
Tillgänglighet: tillgänglig!

621.55 SEK eller 41800 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16022
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16002
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng

Skala: 1:16
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-16028
Tillgänglighet: tillgänglig!

579.93 SEK eller 39000 poäng