Meng Model

Meng Model MPLANE006 U.S. B-24 Heavy Bomber

U.S. B-24 Heavy Bomber - Image 1
Skala: n/a
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MPLANE006
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 22.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
114.92 SEK eller 7700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-MPLANE006
Vikt:0.12 kg
Ean:4897038558278
Skalan/a
Tillagd i katalogen:29.6.2019
TagsConsolidated-B-24-Liberator
Consolidated B-24 Liberator to amerykañski bombowiec strategiczny oraz ciê¿ki samolot transportowy i patrolowy z okresu II wojny œwiatowej. B-24 by³ górnop³atem o konstrukcji w pe³ni metalowej, z umieszczonymi w gondolach na skrzyd³ach czterema silnikami Pratt-Whitney R1830-65 o mocy 1200KM ka¿dy. Charakteryzowa³ siê bardzo du¿¹ rozpiêtoœci¹ skrzyde³, które po raz pierwszy w produkowanej seryjnie maszynie stosowa³y tzw. p³at Davisa. P³at Davisa by³ wyd³u¿onym skrzyd³em, zwê¿aj¹cym siê na koñcu obrysu oraz niewielk¹ ciêciwê. Taka konstrukcja skrzyde³ przede wszystkim umo¿liwia³a wykorzystanie ich jako zbiorników paliwa jak równie¿ zapewnia³a œwietne w³aœciwoœci lotne. Piewszy oblot prototypu mia³ miejsce 29 grudnia 1939 roku, a seryjna produkcja dla USAAF ruszy³a na pocz¹tku 1942 roku. W czasie wojny powsta³o kilkanaœcie typów bombowca B-24, z których najszerzej produkowan¹ by³ model D, G i J. B-24 by³ wykorzystywany zarówno w Europie jak i nad Oceanem Spokojnym. Bra³ udzia³ we wszystkich wa¿niejszych operacjach lotniczych i l¹dowych wojsk alianckich (min. w czasie bombardowania Ploeszti, w ofensywie bombowej nad Niemcami, w czasie l¹dowania w Normandii). Od wrzeœnia 1943 roku walczyli na nim równie¿ polscy lotnicy. W czasie wojny powsta³o przesz³o 18000 sztuk tego bombowca. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 467 km/h, pu³ap operacyjny 8534m, promieñ dzia³ania z ³adunkiem bomb: 3450km, uzbrojenie: sta³e- 10 karabinów maszynowych Browning kal. 12,7mm podwieszane-do 7200 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: U.S. B-24 Heavy Bomber
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 22.4.2021

> mer än 1 st.
fredag, 23.4.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 29.4.2021
-
tisdag, 4.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 29.4.2021
-
tisdag, 4.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 6.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 7.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.6.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasE29
Tillgänglighet: tillgänglig!

592.94 SEK eller 39900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu2121
Tillgänglighet: tillgänglig!

1114.12 SEK eller 71400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu2123
Tillgänglighet: tillgänglig!

1114.12 SEK eller 71400 poäng