CMK

CMK F48280 US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War)

US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War) - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48280
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
131.26 SEK eller 8600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareCMK
ProduktkodCMF48280
Vikt:0.02 kg
Ean:8595593122786
Skala1:48
Tillagd i katalogen:4.9.2015
TagsBell-AH-1-Cobra US-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 21.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 4.9.2015
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe48A08
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48053
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.97 SEK eller 11600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48274
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.65 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4049
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.14 SEK eller 9400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm48280
Tillgänglighet: tillgänglig!

652.36 SEK eller 42500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm48087
Tillgänglighet: tillgänglig!

133.94 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: ICM
Produktkod: icmDS4803
Tillgänglighet: tillgänglig!

657.73 SEK eller 42900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4048
Tillgänglighet: på begäran

130.18 SEK eller 8500 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32114
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.54 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35183
Tillgänglighet: tillgänglig!

205.89 SEK eller 13400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bravo6
Produktkod: BRA-35006
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.17 SEK eller 11500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bravo6
Produktkod: BRA-35034
Tillgänglighet: tillgänglig!

354.36 SEK eller 23100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bravo6
Produktkod: BRA-35035
Tillgänglighet: tillgänglig!

354.36 SEK eller 23100 poäng