CMK

CMK F48053 US Helicopter Crew, Vietnam

US Helicopter Crew, Vietnam - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48053
Tillgängligheten: på begäran
Förväntat leveransdatum: måndag, 7.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
172.40 SEK eller 11600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareCMK
ProduktkodCMF48053
Vikt:0.02 kg
Ean:8595593105406
Skala1:48
Tillagd i katalogen:20.7.2010
TagsUS-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US Helicopter Crew, Vietnam
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 7.6.2021

> mer än 1 st.
måndag, 19.7.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.6.2021
-
onsdag, 16.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.7.2021
-
onsdag, 28.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.6.2021
-
onsdag, 16.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.7.2021
-
onsdag, 28.7.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 18.6.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.7.2010
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe48A08
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48103
Tillgänglighet: på begäran

137.29 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48280
Tillgänglighet: på begäran

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48274
Tillgänglighet: på begäran

97.50 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4049
Tillgänglighet: på begäran

135.21 SEK eller 9100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4048
Tillgänglighet: tillgänglig!

147.69 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72076
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72349
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.76 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35170
Tillgänglighet: på begäran

199.45 SEK eller 13400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35171
Tillgänglighet: på begäran

199.45 SEK eller 13400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35183
Tillgänglighet: på begäran

199.45 SEK eller 13400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6078
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.56 SEK eller 6200 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35107
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.41 SEK 133.13 SEK
eller 9400 poäng