Black Dog

Black Dog F35125 US Special forces on horse+Afghanistan fighter

US Special forces on horse+Afghanistan fighter - Image 1
Skala: 1:35, 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-F35125
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
361.64 SEK eller 25400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBlack Dog
ProduktkodBLD-F35125
Vikt:0.07 kg
Skala1:35, 1:35
Tillagd i katalogen:17.11.2016
TagsUS-Modern-Special-Forces Taliban-Warrior

Si³y Zbrojne Stanów Zjednoczonych (ang. United States Armed Forces) to w chwili obecnej najpotê¿niejsze i najsilniejsze wojska na ¶wiecie, których aktywny personel wynosi ok.1,36 miliona ludzi oraz które w 2018 r. dysponowa³y bud¿etem na poziomie rzêdu 686 miliardów dolarów. Stosownie do rozmiarów US Armed Forces s± w nich rozbudowane szeroko rozumiane wojska specjalne, które posiada w³a¶ciwie ka¿dy z rodzajów amerykañskich si³ zbrojnych. Przyk³adowo w US Army s± to oddzia³y Rangersów czy Zielone Berety, a w US Navy jednostki SEAL. Od 1987 roku ca³o¶ciowy nadzór nad prowadzeniem amerykañskich operacji specjalnych spoczywa na Dowództwie Operacji Specjalnych (ang. United States Special Operations Command – w skrócie USSOCOM), którego siedziba znajduje siê w bazie si³ powietrznych MacDill w mie¶cie Tampa na Florydzie. Pomys³ stworzenia takiego dowództwa zrodzi³ siê krótko po ca³kowicie nieudanej operacji Orli Pazur z 1980 roku, której niepowodzenie – w toku analiz – wynika³o w³a¶nie z braku koordynacji i wspólnego dowodzenia ró¿nymi jednostkami si³ specjalnych. Do zadañ amerykañskich jednostek specjalnych nale¿y miêdzy innymi: prowadzeniem akcji bezpo¶rednich, akcji antyterrorystycznych, prowadzenie rozpoznania na dalekich ty³ach wroga czy akcje anty-narkotykowe. Wojska specjalne zosta³y na szerok± skalê u¿yte w czasie interwencji w Afganistanie (od 2001 r.) oraz w Iraku (od 2003 r.).

Talikowie to skrajna, fundamentalistyczna organizacja sunnicka, która zosta³a stworzona w 1994 roku. Korzenie organizacji siêgaj± niewielkiej (licz±cej ok. 30 uczniów) grupy s³uchaczy mu³³y Mohammeda Omara, która zak³ada³a zbrojne przejêcie w³adzy w Afganistanie. Popularno¶æ tej organizacji stosunkowo szybko ros³a, a talibowie umiejêtnie podsycali niezadowolenie z dotychczasowych ¶wieckich rz±dów oraz trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju. W wyniku wojny domowej w 1996 r. talibowie przejêli w³adzê w Afganistanie, jednak ich rz±dy zyska³y bardzo ograniczone poparcie na forum miêdzynarodowym. W czasie swych rz±dów wprowadzili w kraju skrajn± interpretacjê prawa koranicznego oraz rozpoczêli prze¶ladowania religijne wyznawców hinduizmu i szyizmu. Talibowie wspierali te¿ – po¶rednio lub bezpo¶rednio – organizacje terrorystyczne, zw³aszcza al-Kaidê. Doprowadzi³o to do amerykañskiej interwencji (od pa¼dziernika 2001 r.), która doprowadzi³a do obalenia rz±dów talibów. Jednak wielu talibów ukry³o siê w górach i stamt±d prowadzi dzia³ania zbrojne wymierzone w wojska koalicyjne. W 2008 r. ich liczba by³a szacowana na 7-11 tys. ludzi, a na pocz±tku 2019 r. kontrolowali – wg. ró¿nych szacunków – od 30 do 50% terytorium Afganistanu.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US Special forces on horse+Afghanistan fighter
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 1 st.
måndag, 21.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 28.2.2022
-
onsdag, 2.3.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 28.2.2022
-
onsdag, 2.3.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 4.3.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.11.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-3103
Tillgänglighet: tillgänglig!

161.85 SEK eller 11400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-3104
Tillgänglighet: tillgänglig!

161.85 SEK eller 11400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35163
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.68 SEK eller 8900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35200
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.68 SEK eller 8900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0132
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.24 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35207
Tillgänglighet: tillgänglig!

114.46 SEK eller 8000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0135
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.24 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0137
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.48 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0139
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.48 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0134
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.24 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0140
Tillgänglighet: tillgänglig!

187.29 SEK eller 13100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-F35002
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9800 poäng