Haliñski

Haliñski MM-1-97 US submarine USS ARCHERFISH

US submarine USS ARCHERFISH - Image 1
Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-1-97
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
112.06 SEK eller 7500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-MM-1-97
Vikt:0.08 kg
Skala1:200
Tillagd i katalogen:27.12.2006
TagsUSS-Archerfish
Scale: 1:200

USS Archerfish (SS-311) by³ amerykañskim, oceanicznym, my¶liwskim okrêtem podwodnym o napêdzie spalinowo-elektrycznym (SS) z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpkê pod tê jednostkê po³o¿ono w 1943 roku, wodowanie mia³o miejsce w maju tego samego roku, a wej¶cie do s³u¿by – we wrze¶niu. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 95 m, szeroko¶æ 8,3 m, a wyporno¶æ podwodna – ok. 2.400 ton.  Maksymalna prêdko¶æ podwodna to ok. 8,5-9 wêz³ów.  Okrêty tego typu posiada³y dziesiêæ wyrzutni torpedowych kal. 533 mm – w tym sze¶æ dziobowych i cztery rufowe. Na uzbrojenie okrêtu sk³ada³y siê równie¿ pojedyncze armaty kal.: 127 mm, 40 mm oraz 20 mm.

USS Archerfish by³ jednym z okrêtów podwodnych klasy Balao. Okrêty tej klasy zosta³y opracowane i wdro¿one do produkcji jako jeden z podstawowych typów okrêtów podwodnych US Navy. Jednostki by³y bardzo podobne do okrêtów klasy Gato, zosta³y jednak wykonane z innego rodzaju stali tzw. HTS, co pozwoli³o im osi±gaæ wiêksza g³êboko¶æ zanurzenia rzêdu 120-130 metrów. Posiada³y równie¿ marginalnie inne uzbrojenie artyleryjskie. Podobnie jak jednostki typu Gato, posiada³y wysoce niezawodne i sprawdzone silniki wysokoprê¿ne, które pozwala³y na stosunkowo d³ugi czas patrolu pojedynczego okrêtu. Jednostki tego typu oferowa³y te¿ – jak na okrêty podwodne tego czasu – niez³y komfort pracy za³ogi. Posiada³y równie¿ bogate jak owe czasy wyposa¿enie radiowe i elektroniczne. Montowano na nich na przyk³ad radar przeszukiwania przestrzeni powietrznej. Kariera bojowa, nale¿±ca do tej klasy, okrêtu USS Archerfish toczy³a siê w ramach Floty Pacyfiku, do której okrêt zosta³ oficjalnie w³±czony w listopadzie 1943 roku. Jednoatka w sumie wziê³a udzia³ w siedmiu patrolach bojowych w okresie od grudnia 1943 r. do wrze¶nia 1945 roku. Jednostka najwiêksza sukces odnios³a w toku swego pi±tego patrolu, kiedy to w dniu 28 listopada 1944 roku zatopi³a japoñski lotniskowiec Shinano o wyporno¶ci ok. 70.000-72.000 ton! By³ to najwiêkszy w historii okrêt zatopiony przez okrêt podwodny. Co wiêcej, do zatopienia Shinano wystarczy³y jedynie cztery torpedy wystrzelone przez USS Archerfish. Okrêt zosta³ przeniesiony do rezerwy w 1952 roku, a finalnie zatopiony jako okrêt-cel w 1968 roku

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US submarine USS ARCHERFISH
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 14.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 27.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.12.2006
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?