Academy

Academy 12528 USAAF B-29A "Enola Gay & Bockscar

USAAF B-29A "Enola Gay & Bockscar - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12528
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 8.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
375.61 SEK eller 26200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12528
Vikt:0.81 kg
Ean:8809258925002
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.11.2015
TagsBoeing-B-29-Superfortress

Wybuch II wojny œwiatowej sprawi³, ¿e stratedzy z USAAF zdali sobie sprawê z tego, ¿e nale¿y siê skupiæ nad projektami bombowców dalekiego zasiêgu identyfikowanych jako VHB (Very Heavy Bomber). Kiedy okaza³o siê, ¿e taki samolot mo¿e byæ tak¿e u¿yty nad akwenem Pacyfiku, oznaczenie VLR (Very Long Range) wydawa³o siê bardziej odpowiednie. Taki w³aœnie projekt uruchomi³ na pocz¹tku 1940 roku genera³ Henry Arnold. Studialne projekty przedstawi³y: Boeing, Consolidated, Douglas i Lockheed. Dwie ostatnie firmy doœæ szybko wycofa³y siê z konkursu i 6 wrzeœnia 1940 roku zosta³y podpisane wstêpne kontrakty z Boeingiem i Consolidated ( póŸniej Convair ) na skonstruowanie i przeprowadzenie badañ najpierw dwóch, a póŸniej trzech prototypów. Pierwszy wzniós³ siê w powietrze 7 wrzeœnia 1942 roku Convair XB-32 Dominator, jednak wprowadzony ogrom poprawek opóŸni³ jego wejœcie do s³u¿by. Boeing dziêki swej przezornoœci, by³ w 1940 roku znacznie bardziej zaawansowany w konstrukcji odpowiedniego samolotu i móg³ zapewniæ USAAF, ze bêdzie mia³ maszyny z serii produkcyjnej w ci¹gu dwóch do trzech lat. Dziêki temu firma otrzyma³a zamówienie na 1500 maszyn, zanim jeszcze prototyp wzniós³ siê w powietrze! Przyczyna takiego zaawansowania prac u Boeinga by³o to, ¿e ju¿ w 1938 roku przedstawiono projekt ulepszonego B-17 z hermetyzowan¹ kabin¹. Mimo, ¿e w tamtym czasie nie by³o zapotrzebowania na taki samolot, US Army zachêca³a Boeinga do modernizowania konstrukcji, by mieæ j¹ wstêpnie przygotowan¹ w obliczu zmieniaj¹cych siê okolicznoœci prowadzenia dzia³añ. Pierwszy prototyp XB-29 odby³ swój inauguracyjny lot 21 wrzeœnia 1942 roku. wymagana by³a prêdkoœæ maksymalna 644km/h, w zwi¹zku z czym samolot mia³ uk³ad œredniop³ata wolnonoœnego z ko³owym kad³ubem i skrzyd³em o du¿ym wyd³u¿eniu. Poniewa¿ takie skrzyd³o wymaga³o przy przyziemieniu du¿ej prêdkoœci, wyposa¿ono je w klapy Fowlera o du¿ej rozpiêtoœci, które po wypuszczeniu zwiêksza³y powierzchniê skrzyd³a o 20%. To z kolei pozwala³o zmniejszyæ prêdkoœæ podejœcia do l¹dowania. Samolot by³ wyposa¿ony w chowane elektrycznie podwozie z kó³kiem przednim oraz hermetyzowan¹ kabinê pilota. Równie¿ za skrzyd³em urz¹dzona by³a druga hermetyzowana kabina, w której znaleŸli lokum cz³onkowie za³ogi obs³uguj¹cy wie¿yczki strzeleckie, przy czym w obserwacji otoczenia pomaga³y im dodane pêcherzowate oszklenia kabiny. Przedzia³ pilotów i tylny za³ogi by³y po³¹czone niskim tunelem, którym czo³gaj¹c siê mo¿na by³o przemieœciæ siê nad przednia i tyln¹ komorê bombow¹. Strzelec ogonowy mia³ w³asn¹ hermetyzowan¹ kabinê, jednak bez mo¿liwoœci dojœcia do pozosta³ych cz³onków za³ogi. Zespó³ napêdowy sk³ada³ siê z czterech silników Wright R-3350 Cyclone o mocy 2200KM w uk³adzie podwójnej gwiazdy. Ka¿dy silnik by³ do³adowany przez dwie turbosprê¿arki General Electric, zabudowane pojedynczo po ka¿dej stronie gondoli silnikowej. Po produkcji egzemplarzy prototypowych wyprodukowano 14 sztuk YB-29 do testów eksploatacyjnych. Inauguracyjny lot pierwszego z nich odby³ siê w czerwcu 1943 roku, a dostawy zaczê³y siê niemal natychmiast. Samoloty trafi³y do nowopowsta³ej jednostki - 58 Very Heavy Bombardment Group. Produkcja seryjnych B-29 by³a najbardziej rozproszonym przedsiêwziêciem lotniczym w okresie II wojny œwiatowej. Dos³ownie tysi¹ce poddostawców produkowa³o czêœci i podzespo³y, które póŸniej trafia³y do czterech g³ównych zak³adów monta¿owych: Boeinga w Wichita i Renton, Bella w Marietta i Martina w Omaha. Najwiêcej maszyn powsta³o w wariancie B-29A - 1122 sztuki, natomiast produkcja B-29 wszystkich typów przekroczy³a 4000 egzemplarzy. To samoloty B-29 jako pierwsze na œwiecie dokona³y bombowego ataku j¹drowego na Hiroszimê i Nagasaki. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 575 km/h, pu³ap praktyczny 9144 m, zasiêg operacyjny: 5230km, uzbrojenie: sta³e- najczêœciej 11 karabinów maszynowych Browning kal.12,7mm. podwieszane- do 9072kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: USAAF B-29A "Enola Gay & Bockscar
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 8.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
torsdag, 16.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.11.2015
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX018
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.55 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72204
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.43 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL7013
Tillgänglighet: tillgänglig!

145.97 SEK eller 10200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL7015
Tillgänglighet: tillgänglig!

134.20 SEK eller 9400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72066
Tillgänglighet: på begäran

50.31 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Brengun
Produktkod: BRE-L72084
Tillgänglighet: på begäran

95.63 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-271
Tillgänglighet: tillgänglig!

173.76 SEK eller 12100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72114
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.64 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72039
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.64 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72115
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.64 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72040
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.64 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: på begäran

40.79 SEK eller 2900 poäng