Lion Roar

NEW! Lion Roar S7203 VF-31 Sunset F-14D Limited Edition (G.W.H)

VF-31 Sunset F-14D Limited Edition (G.W.H) - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Lion Roar
Produktkod: LRO-S7203
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
767.19 SEK eller 51600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareLion Roar
ProduktkodLRO-S7203
Vikt:0.66 kg
Ean:6947917000331
Skala1:72
Tillagd i katalogen:14.6.2021
TagsGrumman-F-14-Tomcat
Zaprojektowany jako podstawowy myœliwiec US Navy, F-14 Tomcat móg³ wykonywaæ misje zdobycia przewagi w powietrzu, eskorty czy uderzeniowe i niew¹tpliwie by³ jednym z najdoskonalszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie samolotów, jakie pe³ni³y s³u¿bê na pok³adach lotniskowców. Maszyna prototypowa zosta³a oblatana 21 grudnia 1970 roku, a pierwsze samoloty zosta³y dostarczone Marynarce Wojennej USA cztery lata póŸniej. Ostatnie samoloty Tomcat zosta³y wycofane ze s³u¿by dopiero w 2006 roku, co doskonale ilustruje wysok¹ jakoœæ i wspania³e osi¹gi tej maszyny. Najbardziej nowatorskim i charakterystycznym dla F-14 rozwi¹zaniem s¹ skrzyd³a o zmiennej geometrii. Sterowane komputerowo b¹dŸ manualnie przez pilota mog¹ zmieniaæ swój k¹t natarcia od 20 stopni przy prêdkoœci minimalnej do 60 stopni przy prêdkoœciach naddŸwiêkowych. Zmieniaj¹ca siê geometria skrzyde³ umo¿liwia te¿ optymalne ich ustawienie przy ciasnym manewrowaniu, dziêki czemu ten potê¿ny samolot odznacza siê zadziwiaj¹c¹ wrêcz zwrotnoœci¹. Sercem systemu uzbrojenia Tomcata jest radar Hughes ANG-9, wspó³pracuj¹cy zazwyczaj z naprowadzanymi wed³ug niego rakietami typu powietrze-powietrze AIM-54A Phoenix o zasiêgu do 180km. Szczególnie istotna jest mo¿liwoœæ œledzenia i atakowania wiêcej ni¿ jednego celu. Nie mniej wa¿nym elementem uzbrojenia, co pokaza³y doœwiadczenia bojowe z wojny w Wietnamie jest dzia³ko - w F-14 montowane wewn¹trz kad³uba M-61 Vulcan wystrzeliwuj¹ce do 6000 nabojów na minutê! Do Tomcata mo¿na oczywiœcie do³¹czyæ tak¿e inne rodzaje uzbrojenia jak rakiety typu Sparrow, Sidewinder czy ró¿nego rodzaju bomby. F-14 wiele swoich sukcesów zawdziêcza tak¿e doskona³ej jednostce napêdowej w postaci pary silników Pratt-Whitney TF30 o ci¹gu 9300 daN z dopalaniem. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2480 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 153 m/s, pu³ap praktyczny 17100 m, zasiêg maksymalny: 3200 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze, szeœciolufowe dzia³ko M61-A1 kal.20mm, podwieszane-do 6580 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: VF-31 Sunset F-14D Limited Edition (G.W.H)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 14.6.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-007
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.62 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7275
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LA7204
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.89 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVS72016
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.18 SEK eller 2100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVS72003
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.18 SEK eller 2100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ72378
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.08 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0007
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.34 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0145
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.68 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0146
Tillgänglighet: på begäran

115.70 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72332
Tillgänglighet: på begäran

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0052
Tillgänglighet: på begäran

84.49 SEK eller 5700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasX72-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.23 SEK eller 4800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Lion Roar
Produktkod: LRO-L7203
Tillgänglighet: tillgänglig!

733.38 SEK eller 49300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03960
Tillgänglighet: tillgänglig!

232.74 SEK eller 15700 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev04049
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.28 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru03919
Tillgänglighet: tillgänglig!

114.92 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev64049
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.87 SEK eller 8900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03950
Tillgänglighet: tillgänglig!

137.03 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Lion Roar
Produktkod: LRO-L7208
Tillgänglighet: tillgänglig!

733.38 SEK eller 49300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2667
Tillgänglighet: tillgänglig!

215.57 SEK eller 14500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80279
Tillgänglighet: tillgänglig!

228.57 SEK eller 15400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasPT46
Tillgänglighet: tillgänglig!

566.93 SEK eller 38100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1414
Tillgänglighet: tillgänglig!

262.64 SEK eller 17700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasE14
Tillgänglighet: tillgänglig!

222.59 SEK eller 15000 poäng