ICM

NEW! ICM DS3513 WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4)

WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4) - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icmDS3513
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 28.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
730.78 SEK eller 49200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareICM
ProduktkodicmDS3513
Vikt:0.86 kg
Ean:4823044408139
Skala1:35
Tillagd i katalogen:21.7.2021
TagsKfz-1 Kfz-2 Kfz-4

Kfz.2 to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Produkcja wozu trwa³a w latach 1936-1943. W jej wyniku powsta³o ok. 13.000 samochodów tego typu. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik 4-cylindrowe Stöewer o pojemno¶ci 2 litrów i mocy 50 KM. D³ugo¶æ samochodu wynosi³a ok. 3,9 m, przy rozstawie osi rzêdu 2,4 metra. Kfz.2 zosta³ zaprojektowany i by³ produkowany przez zak³ady Stöewer, ale pó¼niej produkcjê licencyjn± podjê³y te¿ zak³ady BMW oraz Hanomag. Co ciekawe, pojazdy wyprodukowane w poszczególnych zak³adach ró¿ni³y siê od siebie np. jednostk± napêdow±. W przewa¿aj±cej czê¶ci wyprodukowane egzemplarze posiada³y napêd na wszystkie ko³a. Wozy posiada³y równie¿ nadwozie z tylko trzema drzwiami: dwoma po lewej stronie i pojedynczymi drzwiami po prawej. Pojazdy tego typu by³y wykorzystywane przede wszystkim jako pojazdy ³±czno¶ci radiowej (niem. Funkkraftwagen). Samochody Kfz.2 s³u¿y³y w³a¶ciwie na wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej, miêdzy innymi w toku walk na froncie wschodnim.

Kfz.4 (pe³na nazwa: Kfz.4 Truppenluftschutzkraftwagen) to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Wóz wszed³ do s³u¿by w 1938 roku. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik 4-cylindrowe Stöewer o pojemno¶ci 2 litrów i mocy 50 KM. D³ugo¶æ samochodu wynosi³a ok. 3,9 m, przy rozstawie osi rzêdu 2,4 metra. Uzbrojenie sk³ada³o siê z dwóch sprzê¿onych karabinów maszynowych MG34. Kfz.4 zosta³ zaprojektowany i by³ produkowany przez zak³ady Stöewer, ale pó¼niej produkcjê licencyjn± podjê³y te¿ zak³ady BMW oraz Hanomag. Konstrukcja pojazdu zosta³a w du¿ym stopniu oparta na wozach Kfz.1 oraz Kfz.3. Wszystkie trzy pojazdy posiada³y na przyk³ad niemal identyczne nadwozie. Samochód Kfz.4 zosta³ skonstruowany w celu zapewnienia bezpo¶redniej obrony przeciwlotniczej na krótkim i bardzo krótkim  dystansie niemieckim jednostkom zmotoryzowanym i zmechanizowanym. Jego uzbrojenie zosta³a posadowione na obrotowej lawecie (niem. Zwilingslafette 36). W toku s³u¿by Kfz.4 okaza³ siê pojazdem zbyt ciê¿kim, maj±cym niewystarczaj±cy stosunek mocy do masy, bardo skomplikowanym w obs³udze i sprawiaj±cym problemy w warunkach polowych.

Kfz.1 to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Produkcja wozu trwa³a w latach 1936-1942. D³ugo¶æ wozu siêga³a ok. 3,9 m, przy szeroko¶ci rzêdu ok. 1,7 m oraz wysoko¶ci dochodz±cej do 1,9 metra. £adowno¶æ wozu dochodzi³a do 500 kilogramów. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik Stöewer o mocy 49 KM. Przyjmuje siê, ¿e zasiêg dzia³ania wozu dochodzi³ do ok. 400 kilometrów. Kfz.1 zosta³ zaprojektowany na potrzeby niemieckiej armii l±dowej (Heer), jako jeden z wozów nale¿±cych do rodziny uniwersalnych, osobowych pojazdów wojskowych posiadaj±cych zdolno¶æ do jazdy w terenie. Zbiorczo okre¶lano je mianem Einheits-PKW, a pierwsze ich egzemplarze pojawi³y siê w latach 1936-1937. Za opracowanie i produkcjê wozu Kfz.1 by³y odpowiedzialne przede wszystkim zak³ady Stöewer, ale produkcja by³a te¿ realizowana w zak³adach BMW oraz Hanomag. Warto dodaæ, ¿e pojazdy wyprodukowane w poszczególnych zak³adach ró¿ni³y siê od siebie przede wszystkim jednostk± napêdow±, której jednak moc maksymalna oscylowa³a wokó³ 44-49 KM. Pojazdy Kfz.1 by³y wykorzystywane przede wszystkim jako lekkie samochody transportowe oraz do transportu piechoty.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 28.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
onsdag, 4.8.2021
-
fredag, 6.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 4.8.2021
-
fredag, 6.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 21.7.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-P35-240
Tillgänglighet: tillgänglig!

180.46 SEK eller 12100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-P35-241
Tillgänglighet: tillgänglig!

206.21 SEK eller 13900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-P35-242
Tillgänglighet: på begäran

90.21 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: FCModeltrend
Produktkod: FCM35611
Tillgänglighet: tillgänglig!

176.04 SEK eller 11800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Quinta Studio
Produktkod: QNT-QD35007
Tillgänglighet: på begäran

45.48 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Minor
Produktkod: MNO-AVM35067
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.48 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Minor
Produktkod: MNO-AVM35047
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.20 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna35042
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.24 SEK eller 6500 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.19 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abePP05
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-24
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.19 SEK eller 3800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35584
Tillgänglighet: tillgänglig!

366.67 SEK eller 24700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35581
Tillgänglighet: tillgänglig!

345.87 SEK eller 23300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icmDS3503
Tillgänglighet: tillgänglig!

665.76 SEK eller 44800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35583
Tillgänglighet: tillgänglig!

335.46 SEK eller 22600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icmDS3502
Tillgänglighet: tillgänglig!

647.55 SEK eller 43600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35582
Tillgänglighet: tillgänglig!

371.87 SEK eller 25000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM205
Tillgänglighet: tillgänglig!

1300.34 SEK eller 87500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM208
Tillgänglighet: tillgänglig!

1211.91 SEK eller 81500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM280
Tillgänglighet: tillgänglig!

1391.36 SEK eller 93600 poäng