AK-Interactive

AK-Interactive 579 Weathering Brush Rounded

Weathering Brush Rounded - Image 1
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-579
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 29.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
23.86 SEK eller 1700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAK-Interactive
ProduktkodAKI-579
Vikt:0.01 kg
Ean:8436535575799
Tillagd i katalogen:7.12.2015
TagsBrush Suchy-pigment Weathering-Sponge-Brush Filbert-Brush Synthetic-Brush

Specjalistyczny pêdzel modelarski przeznaczony do realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem modeli plastikowych. Posiada trzonek w kolorze pomarañczowym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Producent podkre¶la równie¿ ich d³ug± ¿ywotno¶æ. Warto dodaæ, ¿e w³osie omawianego pêdzla zosta³o uformowane w tzw. koci jêzyk, które jest w³osiem p³askim o zaokr±glonej koñcówce. Omawiane narzêdzie mo¿na zastosowaæ przy pracy przede wszystkim z washami, farbami emaliowymi, olejnymi czy metalizerami. Rzecz jasna mo¿na te¿ je wykorzystaæ do nak³adania farb akrylowych. Ze wzglêdu na kszta³t swojego w³osia jest ono przeznaczone przede wszystkim do stosowania techniki suchego pêdzla, rozmywania kolorów na powierzchni modelu, ale te¿ tworzenia smug oraz innych tego typu ¶ladów eksploatacji czy zu¿ycia. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pacy z modelami wozów bojowych czy budynków na dioramach. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette-Set (6pcs.) albo Pippetes (small size)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINUM PALLET 10 WELLS lub Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Weathering Brush Saw Shape, Weathering Brush Fine Long albo Weathering Brush Diagonal.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Weathering Brush Rounded
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 4 st.
måndag, 29.11.2021

> mer än 4 st.
måndag, 13.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 16.12.2021
-
tisdag, 21.12.2021

UPS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
fredag, 3.12.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 16.12.2021
-
fredag, 17.12.2021

Rek

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
fredag, 10.12.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 20.12.2021
-
måndag, 27.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.12.2015
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.64 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-577
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.91 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-578
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.11 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-580
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.64 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-663
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.08 SEK eller 8800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-576
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.06 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-610
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.69 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-600
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.23 SEK eller 1400 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-601
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.50 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-611
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.13 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-609
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.94 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-603
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.94 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-604
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.21 SEK eller 1500 poäng