Tamiya

Tamiya 87088 Weathering Master D Set

Weathering Master D Set - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87088
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 30.11.2020
101.83 SEK -5% 96.64 SEK eller 6500 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam87088
Vikt:0.05 kg
Ean:4950344870882
Tillagd i katalogen:3.2.2007
TagsTamiya-weathering-master-set

Set of three colors:

 • Burnt blue
 • Burnt red
 • Oil stain

A tool is included for application

Weathering means adding realistic-looking effects to your models, such as sand on tank treads and mud-caked rally car bodies.

Weathering Master Set to ceniona seria wysokiej jako¶ci pigmentów do weatheringu produkcji Japoñskiej firmy Tamiya.
Ka¿dy zestaw sk³ada siê z trzech ró¿nych pigmentów, specjalnie zaprojektowanych do nadania realistycznych efektów atmosferycznych.
Suche farby zamkniête s± w ochronnym plastikowym opakowaniu wraz z aplikatorem o podwójnej koñcówce w formie pêdzelka oraz g±beczki do ich nak³adania.
Pigmenty przeznaczone s± do bezpo¶redniego na³o¿enia na model i nie wymagaj± u¿ycia rozpuszczalników.

Wskazówki

 • Do stworzenia "¶niegu" lub "sadzy" na powierzchni modelu, u¿yj g±bki.
 • Do stworzenia realistycznego efektu brudu, py³u nagromadzonego na modelu. U¿yj pêdzelka.
 • Brzegi wykoñcz delikatniejszym kolorem, dziêki czemu zachowasz wiêcej "realizmu"
 • Je¿eli na³o¿ysz zbyt du¿o pigmenty. U¿yj suchej ¶ciereczki do ¶ci±gniêcia nadmiaru materia³u.

Czyszczenie i konserwacja

 • Po u¿yciu aplikator nale¿y wytrzeæ such± ¶ciereczk± lub dobrze wyp³ukaæ pod letni± wod± z odrobin± ³agodnego detergentu. Po czyszczeniu dok³adnie wysuszyæ. 

Uwaga!

 • Je¿eli materia³ dostanie siê do oczu, natychmiast przep³ucz oko pod bie¿±c± wod± i skonsultuj siê z lekarzem.
 • Nie wystawiaæ produktu na bezpo¶rednie dzia³anie promieni s³onecznych.
 • Przetrzymywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
 • Nie jest to produkt kosmetyczny.

Ostrze¿enie!

 • Pigment jest ³atwopalny, unikaæ kontaktu z ogniem.

Tamiya weathering master the simple way to add realistic weathering!
Specially designed material for adding realistic weathering effects to scale models.
Pocket-size case comes with applicator tool for maximum convenience. Easy-to-control material will not run into surrounding areas, and requires no thinner, making it perfect for beginners. Semi-wet compound adheres well to surfaces.

Usage Directions

 • Use sponge tip to smear "snow" or "soot" onto model surfaces.
 • Use brush tip to brush powder onto model. Use this method on recessed areas to achieve realistic effect of dirt or dust having accumulated.
 • Finishing edges with lighter color makes weathering effect stand out for even more realism.
 • If you use too much material, wipe off with a dry cloth.

Care and Cleaning

 • Wipe off both ends of applicator tool with a dry cloth after use. rinse well after press washing with mild detergent and lukewarm water for more effective clean. Dry tool thoroughly after cleaning.

WARNING

 • Powder is flammable, do not use near an open flammable.

CAUTION

 • Be sure to use in a well ventilated room, and wear a mask while using.
 • If material gets in eyes flush with water and consult a physician.
 • If material gets on skin, wash with soap and water.
 • Close case firmly after use, and store away from direct sunlight.
 • Keep out of reach of small children.
 • Not a cosmetic product. Do not use for purposes other than painting.

Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Weathering Master D Set
Tillagd i katalogen: 3.2.2007
Tillgängligheten: otillgänglig
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87080
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.65 SEK 100.19 SEK
eller 6800 poäng