Green Stuff World 9311 Weathering Sticks 8mm (set 3pc)

Weathering Sticks 8mm (set 3pc) - Image 1
Tillverkare: Green Stuff World
Produktkod: GSW9311
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 3.4.2021
57.97 SEK eller 3900 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareGreen Stuff World
ProduktkodGSW9311
Vikt:0.02 kg
Ean:8436554368105
Tillagd i katalogen:20.5.2019
TagsWeathering-Pencils Weathering-Brush

Zestaw 3 „pêdzli”, a w³a¶ciwie specjalnie uformowanych g±bek dedykowanych do prac zwi±zanych z weatheringiem oraz nanoszeniem wszelkiego typu ¶ladów eksploatacji na modelach plastikowych. Ka¿de z prezentowanych narzêdzi ma 150 mm d³ugo¶ci oraz ¶rednicê rzêdu 8 mm. Zosta³o równie¿ uformowane w kszta³t przypominaj±cy d³ugopis albo o³ówek o okr±g³ym przekroju. Chocia¿ konstrukcja narzêdzi jest bardzo prosta, to jednak wykazuj± siê odpowiedni± twardo¶ci± i zapewniaj± w³a¶ciwie bezproblemow± aplikacjê. Zapewniaj± tak¿e wygodn± i ergonomiczn± pracê. Producent deklaruje równie¿ ich dobr± odporno¶æ mechaniczn±. Co wiêcej, ka¿dy z prezentowanych „pêdzli” mo¿na przeci±æ w poprzek (najlepiej no¿yczkami) na 2 lub wiêcej czê¶ci i uzyskaæ po¿±dan± ilo¶æ aplikatorów o odpowiedniej d³ugo¶ci. Ich wierzcho³ki mo¿na równie¿ formowaæ w ró¿ne kszta³ty, adekwatne do danego zadania, za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Omawiane narzêdzia mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy aplikacji suchych pigmentów, weatheringu czy ró¿nego typu ¶ladów eksploatacji (na przyk³ad: tworzenia imitacji odprysków farby). Mo¿na je stosowaæ zarówno z produktami akrylowymi, jak i emaliowanymi. Mog± siê równie¿ okazaæ przydatne przy nanoszeni kamufla¿u na modele plastikowe z okresu II wojny ¶wiatowej czy przy pracach malarskich zwi±zanych z figurkami lub popiersiami. Spektrum zastosowañ tych prostych, ale bez w±tpienia bardzo u¿ytecznych narzêdzi, jest bardzo szerokie! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Weathering Sticks 15mm (set 2pc), AK 4188 LEAD WEATHERING SET albo Lead weathering set.

Weathering Brushes

Simple and comfortable weathering brushes available in 2 sizes. They have the shape of a pen, but its interior is filled with sponge that can be cut, molded and removed as needed.

Length: 150 mm
Diameter: 8mm

This set includes 3 Weathering Brushes. Recommend products: Weathering Sticks 15mm (set 2pc), AK 4188 LEAD WEATHERING SET and Lead weathering set.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Weathering Sticks 8mm (set 3pc)
Tillagd i katalogen: 20.5.2019
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Green Stuff World
Produktkod: GSW9312
Tillgänglighet: otillgänglig

57.97 SEK eller 3900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19663
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19625
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.14 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19618
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.78 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19588
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.78 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4187
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4185
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4186
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4181
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4182
Tillgänglighet: på begäran

104.78 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-4188
Tillgänglighet: på begäran

104.78 SEK eller 7100 poäng