NEW! Ugears 70048 Wie¿a - Arkbalista

Wie¿a - Arkbalista - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70048
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
431.04 SEK eller 27500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70048
Vikt:0.82 kg
Ean:4820184120754
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Ugears zaprasza do zanurzenia siê w romantycznej atmosferze ¶redniowiecza i spróbowania siebie jako mistrza sztuki oblê¿niczej z nowym, ciekawym modelem "Wie¿a - Arkbalista". Konstrukcja i mechanizm modelu s± wcieleniem najlepszych przyk³adów dawnych urz±dzeñ artyleryjskich, legendarnych bitew o¿ywianych w filmach, ksi±¿kach i grach. Model ten jest odmian± klasycznej machiny wojennej, daje Ci mo¿liwo¶æ poczucia siebie w roli wielkiego zdobywcy i bohatera z przesz³o¶ci.

Model sk³ada siê z dwóch czê¶ci: bezpo¶rednio machiny oblê¿niczej (arkbalisty) oraz mechanicznej wie¿y. Obie czê¶ci maj± wiele ruchomych wêz³ów mechanicznych i detali.

Arkbalista sk³ada siê równie¿ z dwóch czê¶ci: modu³u strzelaj±cego i podstawy. Podstawa posiada mechanizm z rozk³adanymi "zêbami", które zapewniaj± stabilno¶æ konstrukcji podczas strzelania. Modu³ strzelaj±cy, tj. arkbalista, strzela drewnianymi pociskami. Mechanizm umo¿liwia jednoczesne ustawienie czterech pocisków i wykonanie kilku strza³ów z rzêdu.

W modelu zastosowano mechanizm celowania poziomego i pionowego, który reguluje obracanie siê i pochylenie machiny. Po prawej stronie korpusu modelu znajduje siê d¼wignia uruchamiaj±ca mechanizm. D¼wignia ta jest równie¿ wyzwalaczem.

Mo¿esz zdj±æ modu³ strzelaj±cy z podstawy i zainstalowaæ na górnej platformie wie¿y - drugiej czê¶ci modelu.

Maszyny oblê¿nicze stworzone do niszczenia fortyfikacji obronnych s± znane ju¿ od staro¿ytno¶ci. Jednak design modelu Ugears, zw³aszcza elementów dekoracyjnych Wie¿y, jest wystylizowany na ¶redniowiecze. Poro¶niêta bluszczem tradycyjna wie¿a zamkowa, ozdobiona oryginalnym ornamentem oraz herbem z heraldycznym gryfem/smokiem kryje w sobie kilka mechanicznych tajemnic – jest to zreszt± model Ugears, który nie mo¿e byæ zwyk³± statyczn± uk³adank±. Z jednej strony Wie¿y znajduje siê ko³o z d¼wigniami s³u¿±cymi do podnoszenia drugiego poziomu, który ods³ania krêcone schody parteru, prowadz±ce na pierwsze piêtro, a tak¿e wewnêtrzn± konstrukcjê budynku. Górna pozycja zostaje w³a¶ciwie umocowana po ca³kowitym ods³oniêciu tarczy z wizerunkiem smoka / gryfa, ustawionej równolegle do ¶ciany wie¿y. Tarcza jest Twoim celem. Traf z akrbalisty w drewnian± tarczê i pierwsze piêtro wie¿y spadnie, zmiecione strza³em Twojej machiny oblê¿niczej.  

Projektanci modelu nadali Wie¿y czê¶ciowo zniszczony kszta³t, dziêki czemu przez otwory w ¶cianach mo¿na zobaczyæ elementy ramy i pracê mechanizmu, który kieruje ruchem modelu.

Wie¿a i Akrbalista od Ugears zapewniaj± ekscytuj±ce ¶redniowieczne przygody dzielnym bohaterom, którzy nie boj± siê podj±æ wyzwanie i zebraæ w³asnymi rêkami ekologiczne 3D puzzle bez kleju i specjalnych narzêdzi - tylko za pomoc± mechanicznej magii. W przeciwieñstwie do brutalnej rzeczywisto¶ci ¶redniowiecznego oblê¿enia, które raczej trudno uznaæ siê za rozrywkê dla ca³ej rodziny, model Ugears s³u¿y wy³±cznie do gry, pozytywnych emocji i mi³ego spêdzenia czasu. Dlatego polecamy wybranie siê w tê podró¿ ca³± rodzin±. Æwicz celno¶æ, podbijaj zamki, poczuj duch rycerstwa i uratuj piêkn± damê z rewelacyjnym modelem Wie¿a i Akrbalista.

 

Czê¶ci:                 292
Poziom:                ¦redni
Czas monta¿u:      6-7 godzin
Wymiary modelu: 15.3 x 9.5 x 9.6 cm
Opakowanie:        37 x 17 x 2.7 cmFel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Wie¿a - Arkbalista
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?