NEW! Ugears 70055 Wie¿a-M³yn Wiatrowy

Wie¿a-M³yn Wiatrowy - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70055
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
755.03 SEK eller 48100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70055
Vikt:1.45 kg
Ean:4820184120846
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Wie¿a-M³yn Wiatrowy Ugears - to nie tylko model wiatraka, lecz tak¿e ciekawa podró¿ po historii. Konstrukcja modelu opiera siê na budowie wiatraka Chesterton z 17 wieku, który zachowa³ siê do dzisiaj w angielskim hrabstwie Warwickshire. Mimo angielskich korzeni prototypu model Ugears nawi±zuje tak¿e do  hiszpañskiej literatury piêknej - do walki z wiatrakiem szykuj± siê nieokie³znany romantyk i marzyciel, przemy¶lny szlachcic Don Kichot oraz jego giermek i przyjaciel Sancho Pansa.

Mechaniczny model "Wie¿a-M³yn Wiatrowy" jest wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki, która zosta³a zbadana przez europejskie laboratoria i jest stosowana m.in. w produkcji mebli dzieciêcych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbêdne do sk³adania. Jako¶æ wykonania elementów jest bardzo wysoka, poniewa¿ wycinane s± one ze sklejki metod± laserow±.

Wewn±trz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyj±æ gotowe elementy i zmontowaæ z nich gotowy model.  Nie bêdziesz potrzebowaæ ani kleju, ani ¿adnych specjalnych narzêdzi. Sk³adanie modelu odbywa siê na podstawie szczegó³owej instrukcji z rysunkami sporz±dzonej w jêzyku polskim i 10 innych jêzykach.

Design

Model " Wie¿a-M³yn Wiatrowy" Ugears jest wykonany w stylu wiktoriañskiego steampunk skeletonu na podstawie konstrukcji kamiennego wiatraka Chesterton. Skrzyd³a wiatraka maj± aerodynamiczny kszta³t, który w czasie obracania siê powoduje przyjemny powiew wiatru. Odpowiedni± prêdko¶æ obrotow± zapewniaj± dwustopniowy reduktor obiegowy oraz kó³ka zêbate ró¿nego kszta³tu i wielko¶ci.

Obracaj±ca siê i przypominaj±ca krête schody podstawa z ³ukami jest czê¶ci± przek³adni ¶limakowej uruchamiaj±cej skomplikowany mechanizm. Dziêki swojej czarownej mechanice ruch kó³ek zêbatych i elementów na d³ugo przyci±ga wzrok.

Jak to dzia³a

Je¶li chcesz pokazaæ dziecku w jaki sposób energia wiatru przekszta³ca siê w energiê ruchu mechanizmu, skorzystaj z suszarki do w³osów i skieruj strumieñ powietrza na skrzyd³a modelu. Nawet bez napêdu gumowego skrzyd³a bêd± siê obracaæ podobnie jak w prawdziwym wiatraku.

Model jest napêdzany przez zdejmowany napêd gumowy, bez którego wiatrak dzia³a w trybie rêcznym. W³a¶nie w tym trybie najciekawiej jest obserwowaæ fascynuj±cy z³o¿ony mechanizm przed tym, jak zamontowaæ napêd i uruchomiæ wiatrak w trybie autonomicznym.

Energia ruchu obrotowego napêdu gumowego jest przekazywana na skrzyd³a wiatraka za pomoc± mechanizmu ¶limakowego (¶rubowego) i przek³adni zêbatej.  Ta ostatnia zawiera ogniwo giêtkie, mianowicie napêd ³añcuchowy, sk³adaj±cy siê z du¿ej ilo¶ci ma³ych ogniw. Wykonany ze sklejki szczegó³owy model ³añcucha zêbatego zosta³ zastosowany w modelach Ugears po raz pierwszy.

 

Czê¶ci:                   585
Poziom:                  Ciê¿ko
Czas monta¿u:       14-16 godziny
Wymiary modelu:   35 x 48.5 x 22 cm
Opakowanie:         37.8 x 17 x 5 cm
Waga wysy³ki:        1.490 kgFel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Wie¿a-M³yn Wiatrowy
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?