Tamiya

Tamiya x01 X-1 Black Gloss

X-1 Black Gloss - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamx01
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
25.34 SEK -6% 23.93 SEK eller 1600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtamx01
Vikt:0.05 kg
Ean:45032707
Kapacitet10ml
Tillagd i katalogen:21.11.2004

Farba b³yszcz±ca

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³y wykorzystane wysokiej jako¶ci ¿ywice akrylowe, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano alkohol. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie alkoholu. Zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e ¿ywic styrenowych, styropianu czy drewna. Nadajê siê fantastycznie do pracy z aerografem, a przy odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê stosowanie raczej tych o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1, High Grade Pointed Brush Sml - DC719 albo HG Flat Brush - Small). Ze wzglêdu na jej sk³ad chemiczny, stosowanie takich pêdzli nie doprowadzi do szybszego zu¿ywania siê ich w³osia. Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas jej ca³kowitego schniêcia na powierzchni modelu plastikowego to od 2 h do 4 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia oraz grubo¶ci na³o¿onej warstwy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e wykorzystuj±c tzw. opó¼niacz (zw³aszcza Paint Retarder (Acrylic)) mo¿na spowolniæ czas jej schniêcia, a tym samym daæ jej wiêcej czasu na w³a¶ciwe „u³o¿enie siê” na modelu. Omawiana substancja chemiczna cechuje siê szerokim spektrum mo¿liwych rozcieñczalników: od wody, przez wysokoprocentowe alkohole, po specjalne do tego celu dedykowane p³yny. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e nadmierne zastosowanie wody mo¿e znacz±co zmniejszyæ jej przyczepno¶æ do powierzchni, a w skrajnym przypadku doprowadziæ do odpadania wyschniêtej farby od modelu. Natomiast zdecydowanie korzystniejszym rozwi±zaniem jest zastosowanie dedykowanych do tego celu wyrobów firmy Tamiya, takich jak: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych, X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych albo X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:10, czyli na 1 czê¶æ wskazanego wy¿ej rozcieñczalnika zastosowaæ 10 czê¶ci farby. Warto równie¿ dodaæ, ¿e ¶wietnym rozwi±zaniem w przypadku rozcieñczania omawianej farby oka¿e siê zastosowanie ¶rodka firmy Mr.Hobby (Gunze Sangyo) T-108 Leveling Thinner lub T-106 Mr. Color Leveling Thinner. Jego u¿ycie opó¼ni jej wysychanie, jak równie¿ zdecydowanie poprawi jej przyczepno¶æ do pod³o¿a. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paleta do mieszania farb 18x8,5cm albo Akrylowa Paleta do Malowania). Rzecz jasna prezentowan± farbê, podobnie jak inne farby akrylowe, mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy pracy z tzw. mokr± palet± – tak± jak chocia¿by: Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints albo WET PALETTE. Zastosowanie takiego narzêdzia pozwoli znacz±co wyd³u¿yæ czas pracy – nawet do kilku godzin. Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± z kranu lub – w przypadku wiêkszych zabrudzeñ – p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± substancj±. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z najlepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Gloss Paint

Tamiya acrylic paints are made from water-soluble acrylic resins and are excellent for either brush painting or air-brushing. These paints can be used on styrene resins, Styrofoam, wood, plus all of the common model plastics. The paint covers well, flows smoothly, and can be blended easily. Prior to curing, paint can be washed away with plain water.

When airbrushing make sure to use any of the following Tamiya X-20A Acrylic thinners: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych, X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych, X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych or X-20A Acrylic Mini Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych 

The "X" designated colors have a glossy finish while "XF" designated colors are flat finish. The paint can be thinned for airbrushing using Tamiya X-20A Acrylic thinner. The paint can be also thinned for airbrushing using Tamiya Lacquer Thinner (Lacquer Thinner) Using Tamiya Lacquer Thinner will yield faster drying results and a harder finish.For better paint brushing results use Tamiya Paint Retarder (Paint Retarder (Acrylic)) for a smoother brushstroke free finish.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: X-1 Black Gloss
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 22 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 22 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Rek

1 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 3.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Fedex Economy

1 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 21.11.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81001
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.67 SEK 30.98 SEK
eller 2000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam80001
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.68 SEK 20.55 SEK
eller 1300 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam80301
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.68 SEK 20.55 SEK
eller 1300 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81301
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.67 SEK 30.98 SEK
eller 2000 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamxf01
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.34 SEK 23.93 SEK
eller 1600 poäng

Tillverkare: Pactra
Produktkod: pac001
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.86 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H002
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.12 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32107
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.33 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL70861
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.58 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum021
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.82 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL72051
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.58 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36108
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.38 SEK eller 2000 poäng