FPW Model

NEW! FPW Model 72501 ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima

¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72501
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
42.62 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72501
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsBattle-of-Stalingrad-1942-1943 German-World-War-II-Infantry

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Bitwa pod Stalingradem jest do¶æ powszechnie uznawana za najkrwawsz±, pojedyncz± bitwê II wojnie ¶wiatowej. Zosta³a stoczona pomiêdzy Armi± Czerwon±, a wojskami pañstw Osi – zw³aszcza Wehrmachtem – na froncie wschodnim w okresie od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 roku. Dosz³o do niej w wyniku realizacji przez Wehrmacht planu o kryptonimie Fall Blau, który mia³ na celu opanowanie po³udniowych obszarów ZSRR, doj¶cie do Kaukazu oraz zajêcia pól ropono¶nych Majkopu czy Baku. Jednak w toku realizowania tego planu, w wyniku miêdzy innymi interwencji Adolfa Hitlera, jednym z g³ównych celów operacji sta³o siê zajêcie miasta Stalingrad. Decyzja ta okaza³a siê dla nazistowskich Niemiec jedn± z najgorszych w dziejach II wojny ¶wiatowej. Batalia stalingradzka przerodzi³a siê bowiem w koszmarnie krwawe i bardzo ciê¿kie walki miejskie, w czasie których walczono o ka¿dy dom czy ulicê, a linia frontu przebiega³a nierzadko przez pokoje czy klatki schodowe w blokach mieszkalnych! Finalnie, w jej wyniku Wehrmacht poniós³ wielk± klêskê, a do radzieckiej niewoli dosta³a siê ca³± 6. Armia wraz z feldmarsza³kiem Friedrichem Paulusem. Szacuje siê, ¿e w to ca³ej bitwy stalingradzkiej, wojska pañstw Osi straci³y ok. 850.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli. Bitwa pod Stalingradem oznacza³a równie¿ zwrot w wojnie na froncie wschodnim, która zaczê³a od tego momentu przybieraæ obrót korzystny dla ZSRR.

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 26.2.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: RB-Model
Produktkod: RBM35A05
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.79 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: RB-Model
Produktkod: RBM35A16
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.36 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T72033
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.30 SEK eller 8000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: på begäran

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV057
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72039
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.48 SEK eller 3100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr53013
Tillgänglighet: tillgänglig!

369.27 SEK eller 24800 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6118
Tillgänglighet: tillgänglig!

629.35 SEK 577.33 SEK
eller 42300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6105
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6033
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.56 SEK 85.01 SEK
eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: First to Fight
Produktkod: FTFPL016
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.73 SEK eller 4400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6198
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6153
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6151
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.90 SEK 99.06 SEK
eller 7300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6216
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr49605
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.17 SEK eller 5100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72156
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasMT30
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.02 SEK eller 6600 poäng